راهنمای فعالسازی محصولات

پس از دریافت محصول خریداری شده کد فعالسازی به همراه محصول ارسال می شود که پس از انجام مراحل زیر به راحتی فعال می گردد.
1- برنامه را اجرا نمایید.• توجه داشته باشید در فرآیند فعالسازی سیستم شما به اینترنت متصل باشد.
2- پس از اجرا برنامه در ابتدا برروی گزینه نصب پیش نیاز کلیک نمایید تا پیش برنامه های مورد نیاز نصب گردد.
3- پس از اتمام نصب برروی نمایش محتوا کلیک نمایید تا صفحه فعالسازی نمایان گردد.

4- اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید.
.


5- محصول شما به راحتی فعال می گردد.